Školský poriadok ŠKD

V pedagogickej rade prerokovaný dňa: 19.9.2016

V rade školy prerokovaný dňa: 22.9.2016 

Platnosť od: 22.9.2016

Vydáva: Mgr. Martina Stašková


Obsah školského poriadku:

1. Všeobecné ustanovenie

2. Prijímanie detí do ŠKD

3. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v klube, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy

4. Prevádzka a vnútorný poriadok klubu

4.1 Prevádzka oddelení, schádzanie, rozchádzanie detí

4.2 Denný poriadok

4.3 Organizácia v oddelení, jedálni

4.4 Pobyt detí vonku

4.5 Organizácia záujmovej činnosti

4.6 Organizácia sezónnych a nepravidelných činností

5. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred

sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilí

6. Podmienky zaobchádzania s majetkom školy alebo klub 

7. Záverečné ustanovenia1.Všeobecné ustanovenia

Školský klub detí je školské zariadenie, ktoré je organizačnou súčasťou Základnej školy v Levoči, Gašpara Haina 37. Školský poriadok ŠKD tvorí súčasť pedagogickej dokumentácie školy, upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov v škole, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školy, o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy. Školský poriadok je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy na podmienky školy.

2.Prijímanie detí do ŠKD

Deti sa do ŠKD prijímajú na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom dieťaťa. O prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, o čom vydáva rozhodnutie. Do ŠKD sa prednostne prijímajú deti nižších ročníkov ZŠ, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne. Zákonný zástupca dieťaťa môže prihlásiť svoje dieťa do ŠKD aj na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku alebo iba na niektorú z činností dennej prevádzky ŠKD. Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku v ŠKD, ak o skončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca. Umiestnenie dieťaťa v ŠKD nie je nárokované.

3.Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v klube, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy

Oboznámiť sa a dodržiavať Školský poriadok školy a ŠKD. Deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v "Právach dieťaťa":

- majú právo na slobodu myslenia a prejavu, účasť na akciách organizovaných ŠKD

- majú právo vyjadrovať sa k činnosti v ŠKD, pričom ich vyjadreniu musí byť venovaná pozornosť

- deti majú právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú ich morálny a

sociálny rozvoj

- deti majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí.

- deti majú právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím

- deti majú právo využívať zariadenie ŠKD počas ich pobytu v ŠKD

- počas pobytu v ŠKD je dieťa povinné dodržiavať pokyny vychvávateľky a riadiť sa jej usmerňovaním, dodržiavať hygienické zásady, správať sa slušne k spolužiakom, dodržiavať školský poriadok ŠKD

- ku všetkým zamestnancom školy - pedagogickým aj prevádzkovým a k všetkým návštevám sa deti správajú zdvorilo. Samozrejmou súčasťou zdvorilého správania je pozdrav.

- nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči spolužiakom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť spolužiakov, môžu mať za následok vylúčenie dieťaťa z niektorých činností alebo z ŠKD

- o vylúčení dieťaťa zo ŠKD rozhodne riaditeľ školy po predchádzajúcej konzultácii v pedagogickej rade

- zákonný zástupca dieťaťa má právo sa informovaťna správanie svojho dieťaťa u vychovávateľky

- zákonný zástupca má právo vznášať pripomienky a podnety k práci ŠKD s postupnosťou u vychovávateľky potom u riaditeľa školy

- povinnosťou zákonného zástupcu je poskytnúť vychovávateľke pred nástupom dieťaťa do ŠKD jeho osobné údaje, informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa

- rodič je povinný oboznámiť vychovávateľku o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane krátkodobých zdravotných oslabení

- rodič je povinný uhradiť stanovený poplatok k 12. dňu v mesiaci

4.Prevádzka a vnútorný poriadok klubu

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6,30 hod. do 16,00 hod.

ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou výchovného programu ŠKD.

4.1 Prevádzka oddelení, schádzanie, rozchádzanie detí

Prevádzka ŠKD sa uskutočňuje v ranných hodinách 6,00 - 7,30 hod. Za príchod dieťaťa na rannú činnosť ŠKD zodpovedá zákonný zástupca . O 7.30 hod. deti pod dozorom vychovávateľa odchádzajú do tried.

Prevádzka popoludňajšej činnosti v oddeleniach je od 11,30 hod. do 16,00 hod. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu v triede.

Deti sú z ŠKD uvoľnené len po písomnom súhlase zákonného zástupcu!

Rozsah rannej a popoludňajšej dochádzky, spôsob a čas odchodu uvedie rodič na začiatku školského roka. Zmeny odchodu v priebehu školského roka je rodič povinný písomne oznámiť. Opustiť ŠKD bez vedomia vychovávateľa je neprípustné.
Zákonní zástupcovia, ktorých deti navštevujú ZUŠ sú povinní nahlásiť deň, čas a spôsob odchodu z ŠKD.

K mimoriadnemu odchodu, v inom čase, ako je uvedené, je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu aj s dátumom.

Z dôvodu bezpečnosti deti nebudú uvoľňované na základe telefonickej žiadosti rodiča.

4.2 Denný poriadok

6,30 - 7,30 hod.

- ranné schádzanie detí

- voľný výber hier podľa záujmu detí

- počúvanie rozprávok, čítanie, kreslenie

11,35 - 13,30 hod.

- schádzanie detí do oddelení ŠKD

- odpočinková - relaxačná činnosť

- hygienické návyky

- spoločný obed v ŠJ

13,30 - 15,00 hod.

- rekreačná činnosť - pobyt vonku

- vychádzky

- organizované hry

- voľná pohybová činnosť detí

- tematická oblasť výchovy : 

  • Spoločensko - vedná ( rozumová, mravná)
  • Pracovno - technická
  • Prírodovedno- enviromentálna
  • Esteticko- výchovná (Vv, Hv, LDv)
  • Telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)

15,00 - 16,00 hod. - príprava na vyučovanie

- DH, opakovanie učiva

- písanie domácich úloh

4.3 Organizácia v oddelení, jedálni

Do oddelení ŠKD prichádzajú deti po skončení vyučovania pod vedením vychovávateľky prípadne učiteľky vyučujúcej poslednú vyučovaciu hodinu.

ŠKD realizuje výchovno- vzdelávaciu činnosť mimo vyučovania formou odpočinkovej, tematickej oblasti výchovy, rekreačnej a prípravou na vyučovanie podľa denného poriadku a výchovného programu ŠKD.

Pred obedom deti dodržiavajú osobnú hygienu, počas obeda pravidlá spoločenského správania a pravidlá správania školskej jedálne.

K obedu do školskej jedálne a po ukončení obeda odchádzajú deti spoločne s vychovávateľkou.

Za prihlasovanie a odhlasovanie detí z obeda zodpovedá zákonný zástupca.

4.4 Pobyt detí vonku

Počas pobytu vonku musí dieťa dodržiavať pokyny vychovávateľky. Pri hrách je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.

Pri vychádzkach a iných podujatiach mimo objektu školy zodpovedá za deti vychovávateľka, pri týchto činnostiach môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.

4.5 Organizácia záujmovej činnosti

Záujmová činnosť prebieha v záujmových útvaroch ŠKD.

Počas záujmovej činnosti dieťa dodržiava pokyny vedúceho záujmového útvaru.

4.6 Organizácia sezónnych a nepravidelných činnosti

V rámci výchovno- vzdelávacej činnosti ŠKD je možné organizovať sezónne a nepravidelné činnosti so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

5. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Za bezpečnosť detí počas pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná p. vychovávateľka.

Prechod detí v rámci objektu školy zabezpečuje vychovávateľka.

Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.

Ak dieťa ochorie počas dňa v ŠKD, rodič si ho vyzdvihne z ŠKD v čo najkratšej dobe po oznámení o jeho zlom zdravotnom stave.

V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.

Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

Straty z priestorov ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.

Prejavy šikanovania medzi deťmi, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie počas pobytu v ŠKD je zakázané.

6. Podmienky zaobchádzania s majetkom školy alebo klubu

Deti počas pobytu v ŠKD sú povinné zaobchádzať šetrne so školským majetkom (napr. inventár ŠKD, nábytok, steny, priestory WC, budova školy, školský dvor a pod.). Každé poškodenie školského majetku je povinný nahradiť zákonný zástupca dieťaťa, ktorý škodu spôsobil.

7.Záverečné ustanovenia

S vnútorným poriadkom sa musia oboznámiťvšetky vychovávateľky ŠKD, učitelia detí zapísaných v ŠKD a zákonní zástupcovia detí navštevujúcich ŠKD.

Školský poriadok ŠKD je súčasťou školského poriadku školy.

Školský poriadok ŠKD je záväzný pre všetky deti prihlásené do ŠKD a nadobúda účinnosť od 1. septembra 2010.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky