Povinnosti detí v ŠKD

 • O dĺžke pobytu dieťaťa v ŠKD a jeho odchode rozhoduje zákonný zástupca.
 • Vychovávateľka uvoľní deti z ŠKD len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu. Na základe telefonického dohovoru sa dieťa z ŠKD neuvoľňuje.
 • Pri všetkých aktivitách mimo školy sa na dieťa vzťahuje školský poriadok v plnom rozsahu a vnútorný poriadok ŠKD. Bez vedomia vychovávateľky neopúšťa skupinu, dodržiava bezpečnostné opatrenia.

Dieťa dodržiava organizačné pokyny:

 • pri vstupe do budovy školy správa sa slušne, neubližuje spolužiakom, nekričí
 • prezúva sa počas celého roka pri vstupe a odchode zo školy
 • obuv a odev si žiaci uložia v priestoroch tomu určených
 • cenné veci a väčšie množstvo peňazí do školy nenosia

Deti obedujú v školskej jedálni za prítomnosti vychovávateľky, dodržiavajú jej pokyny:

 • disciplína pri vstupe do ŠJ
 • samoobslužne si zoberú príbor a tanier
 • pri stolovaní dodržiavajú pravidlá slušného správania a stolovania
 • po skončení obeda si odnesú riad na určené miesto
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky