Plán práce v ŠKD v školskom roku 2018/2019

Vychovávateľky: 

K. Lisovszká

Bc. M. Dzurillová

M. Štrublíková

Mgr. D. Slobodová

Plán činnosti:

1. Analýza činnosti v ŠKD v školskom roku 2017/2018

2. Hlavné úlohy pre školský rok 2018/2019

3. Realizácia hlavných úloh v jednotlivých oblastiach výchovy.

4. Pedagogicko - organizačné zabezpečenie hlavných úloh:

a) organizácia a prevádzka ŠKD

b) úlohy vychovávateliek

c) vedenie dokumentácie a plánovanie

d) vzdelávanie

1. Analýza činnosti v ŠKD v školskom roku 2017/2018

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD prebiehala podľa platných pedagogických dokumentov a pedagogický - organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia, ktoré vydalo MŠ SR pre školský rok 2017/2018.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizovala v súlade s výchovným programom s cieľom zamerať sa na kľúčové kompetencie a výstup žiakov.

Deti sa zapájali do pohybových aktivít, podporovala sa činnosť športových krúžkov a pohybových aktivít v prírode. Efektívne sa využívali ihriská a telocvična školy na športovú činnosť aj mimo vyučovacieho procesu.

Posilňovala sa výchova detí k zdravému životnému štýlu, realizovali sa aktivity na podporu zdravia.

Formoval sa kladný vzťah detí ku knihe, literatúre, organizovali sa podujatia, popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí.

Podporovala sa možnosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školské kluby detí s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.

Jednotlivé úlohy boli plnené počas celého školského roka. Svojou činnosťou sa podieľali na príprave a organizovaní rôznych akcií a podujatí.

2. Hlavné úlohy pre školský rok 2018/2019

Skvalitnením spolupráce so základnou školou a zriaďovateľmi odporúčame umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školské kluby detí s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.

Zapájať deti do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode. Efektívne využívať ihriská a telocvične škôl,sprístupniť ich na športovú činnosť aj mimo vyučovacieho procesu.

Posilniť výchovu detí a k zdravému životnému štýlu, realizovať aktivity a programy na podporu zdravia.

Formovať kladný vzťah detí ku knihe, literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí.

V školskom roku 2018 / 2019 postupovať vo výchovnom procese podľa vypracovaného výchovného programu s cieľom zamerať sa na kľúčové kompetencie a výstup žiakov.

Využívať ponuky na vzdelávanie pedagógov v súlade so zmenami a požiadavkami v školstve.

Spolupracovať s rodičmi, MŠ, organizovať spoločné akcie v škole.

3. Realizácia hlavných úloh v jednotlivých oblastiach výchovy.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa riadi výchovným programom ŠKD, ktorého súčasťou sú: výchovný plán, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú rozpracované vo Výchovnom programe ŠKD.

Obsah výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube je konkretizovaný do týchto okruhov:

  • odpočinková a relaxačná, rekreačná a tematická oblasť výchovy (TOV)
  • príprava na vyučovanie

Odpočinkové a relaxačné činnosti slúžia k zabezpečeniu potrebného kľudu po vyučovaní a obede. Môžu to byť činnosti ako: - počúvanie relaxačnej hudby a rozprávok z CD, čítanie časopisov a kníh, sledovanie rozprávok, hranie spoločenských hier, voľné kreslenie, rozhovor s priateľom a pod.

V rekreačnej činnosti vedieme deti k účelnému vyžívaniu voľného času, umožňovať rekreovať sa tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám a prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti prostredníctvom pohybových hier, vychádzky, voľnou pohybovou činnosťou detí.

Tematickej oblasti výchovy (TOV):

Má pre deti osobitný význam, pretože ovplyvňujú všetky stránky jeho osobnosti.

Slúži na uspokojovanie špecifických potrieb a na rozvíjanie záujmov deti. Vychovávateľ sa snaží hneď od začiatku podchytiť záujem detí a rozvíjať ich v každej oblasti výchovy.

Do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti budú vychovávateľky zaraďovať všetky tematické oblasti výchovy a pravidelne ich striedať.

Spoločensko-vedná oblasť výchovy:

Spoločensko-vednou oblasťou budeme deťom vštepovať zásady disciplíny, kolektívnosti, priateľstva, vzťahu k vlasti, materinskému jazyku.

Poznávať významné objekty v mieste bydliska, školy, okresného mesta a Slovenska - hlavné mesto a pod.

Budeme sa zaoberať otázkami demokracie, tolerancie, humanity v oblasti ľudských práv a dodržiavaním tradície školy, výchovného zariadenia, školského poriadku v ŠKD.

Pracovno-technická oblasť výchovy:

Tieto činnosti rozvíjajú prirodzenú túžbu po aktívnom uplatnení, rozvíjajú ich technické myslenie a predstavivosť, schopnosť a záujmy, tvorivú aktivitu.

Pri všetkých prácach vychovávateľka dbá na dodržanie bezpečnostných predpisov.

Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy:

Prírodovedno-environmentálna oblasťou budeme u detí prehlbovať vedomosti o dianí v prírode, pestovať vzťah k jej ochrane. Zároveň budeme u detí rozvíjať základné princípy zdravého životného štýlu. Naučíme ich pracovať s odbornou a populárno-náučnou prírodovednou literatúrou.

Esteticko-výchovná oblasť výchovy:

Zmyslom esteticko-výchovnej oblasti je viesť žiakov k poznaniu, chápaniu, vnímaniu prežívaniu krásy v každodennom živote. Súčasne prebieha pestovanie schopností, zručností a potreby tvorivo uplatňovať v činnostiach výtvarného, hudobného, hudobno-pohybového, literárneho a dramatického charakteru.

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy:

Telesný výchova je hlavný prostriedok na všestranný telesný rozvoj detí. Pomáha rozširovať priestor pre pohybovú aktivitu, pre rast všeobecnej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti. Dáva deťom príležitosť poznávať rozličné druhy športu, podnecuje ich k aktívnemu vykonávaniu, zlepšuje telesnú kondíciu a pomáha odstraňovať psychickú únavu. Je dôležité poskytovať deťom čo najviac intenzívnych pohybových podnetov, podporovať a rozvíjať ich prirodzený záujem o pohybovú aktivitu.

Vzdelávacia oblasť výchovy:

Osobitosťou pedagogickej funkcie ŠKD je aj príprava na vyučovanie. Organizovaním prípravy na vyučovanie budeme viesť deti k pravidelnému, samostatnému a sústavnému plneniu školských povinností, k opakovaniu, precvičovaniu a upevňovaniu poznatkov nadobudnutých v škole formou didaktických hier. Využívaním didaktickej techniky, kvízmi, súťažami, knihami a encyklopédiami budeme rozvíjať poznatky detí.

  • Pedagogicko-organizačné zabezpečenie hlavných úloh:

a. Organizácia a prevádzka ŠKD

V školskom roku 2018/2019 navštevuje ŠKD 100 detí, má štyri oddelenia.

Prevádzka v ŠKD je zabezpečená v ranných hodinách od 6,30 - 7,30 hod. a popoludní od 11:35 - 17:00 hod.

Režim dňa:

6,30 - 7,30 hod.

- ranné schádzanie detí

- voľný výber hier podľa záujmu detí

- počúvanie rozprávok, čítanie, kreslenie

11,35 - 13,30 hod.

- schádzanie detí do oddelení ŠKD

- odpočinková - relaxačná činnosť

- hygienické návyky

- spoločný obed v ŠJ

13,30 - 15,00 hod.

- rekreačná činnosť - pobyt vonku

- vychádzky

- organizované hry

- voľná pohybová činnosť detí

  • tematická oblasť výchovy : 

 Spoločensko - vedná ( rozumová, mravná)

Pracovno - technická

Prírodovedno- enviromentálna

Esteticko- výchovná (Vv, Hv, LDv)

Telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)

15,00 - 16,00 hod. - príprava na vyučovanie

- DH, opakovanie učiva

- písanie domácich úloh

b) Úlohy vychovávateliek:

- dodržiava denný režim a plní plán činnosti v súlade s psychohygienickými zásadami,

- vedie dokumentáciu o činnosti oddelenia,

- vykonáva pedagogický dozor,

- zúčastňuje sa odborných seminárov a školení pre vychovávateľky,

- dopĺňa si svoje vedomosti štúdiom odbornej literatúry a časopisov.

c) Vedenie dokumentácie a plánovanie:

- výchovný program, ktorého súčasťou sú výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy,

- plán práce ŠKD,

- žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD,

- rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťaťa do ŠKD,

- osobný spis dieťaťa,

- triedna kniha,

- rozvrh týždennej činnosti,

- školský poriadok ŠKD,

d)Vzdelávanie:

Plán profesijného rastu

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky