O nás

Školský klub detí je školským zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. Plní úlohu pedagogickú a sociálnu. Vytvára podmienky pre pozitívne využívanie voľného času, rozvíjanie záujmov, smeruje k zdravému telesnému, duševnému vývinu a k ochrane detí pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia.


Informácie o nás

  • Školský klub detí  je súčasťou školy G. Haina v Levoči .
  • Dieťa sa do školského klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
  • Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje v ranných a popoludňajších hodinách podľa rozvrhu hodín do 16:30 hod.
  • Pri uskutočňovaní výchovno - vzdelávacej činnosti v klube sa dodržiava pravidelné striedanie oddychovej, rekreačnej aktivity dieťaťa, aktivitami v TOV a s prípravou na vyučovanie.
  • Prechod detí do oddelení klubu v rámci školy a do oddelení klubu mimo školy zabezpečuje pedagogický zamestnanec klubu podľa rozvrhu týždennej činnosti.
  • Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovnej činnosti alebo v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v klube a po ukončení privedie dieťa späť do klubu.
  • Pedagogický zamestnanec (vychovávateľka) uvoľní dieťa z klubu len na základe písomného oznámenia rodiča.


Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky